ANBI-status

anbi_belastingdienst4

Een ANBI  is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als een instelling een ANBI-status heeft verworven, zijn er bepaalde belastingvoordelen van toepassing. Deze belastingvoordelen kunt u hier -op de website van de belastingdienst- lezen.

Per 1 januari 2014 zijn er nieuwe wettelijke voorwaarden aan de ANBI-status gesteld. Met de hieronder opgestelde informatie, voldoet Stg. ISKCON Sri Krishna Dhaam aan deze voorwaarden.

Naam en contactgegevens
Stichting ISKCON Sri Krishna Dhaam
Weimarstraat 213
2562 HG Den Haag

Fiscaal nummer / Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer
816825695

Namen van bestuursleden
Voorzitter: Bhaktradj Bisesser
Secretaris: Rudy Ramsaran
Penningmeester: Sieuw Chitan
Lid: Nawin Ghiraw

Beleid
De missie van Sri Krishna Dhaam is het versterken van het spiritueel leven en het kunnen toepassen in de maatschappij, op basis van de leermodellen (geautoriseerde processen) van ISKCON, zodat een gezonde levensstijl als ontwikkeling op cultureel- en kunst gebied aangeboden kan worden en Sri Krishna Dhaam op een maatschappelijke manier haar bijdrage kan leveren.

Het uitdragen van kennis is een van de primaire doelstellingen van Sri Krishna Dhaam, maar het uitdragen van kennis begint bij het ontwikkelen van karakter, oftewel zelfontplooiing. De manier waarop men binnen Sri Krishna Dhaam omgaat met elkaar en met mensen en de maatschappij in het algemeen is gebaseerd op enkele kernwaarden. Deze kernwaarden gaan over de normen, waarden en overtuigingen van onze organisatie en haar medewerkers.

De kernwaarden van Sri Krishna Dhaam in het verlengde van ISKCON zijn als volgt:

 • Waarheid
 • Reinheid
 • Zelfbeheersing
 • Mededogen
 • Tolerantie

Waarbij moreel denken, voelen en doen als fundament dient met God in de basis. Deze kernwaarden komen terug in de doelstellingen van Sri Krishna Dhaam en haar activiteiten. Hieronder enkele voorbeelden:

Waarheid: Eerlijkheid, integer handelen, trouw zijn, betrouwbaarheid, geloof, begrip zijn allen ondersteunende waarden aan ‘Waarheid’ bij SKD. Zo organiseren we doorgaans cursussen Vedische etiquettes waar men leert hoe men met elkaar dient om te gaan, wat de plaats is van een spiritualist in de hedendaagse samenleving en hoe men deze waarde uitdraagt aan een ieder om zich heen.

Reinheid: Zowel externe reinheid als interne reinheid wordt uitgedragen in verschillende activiteiten. Zo is er een hoge standaard voor het vereren van beeldgedaanten van God, het gezamenlijk koken en distributie van vegetarische maaltijden aan een ieder, maar ook in het rein houden van het lichaam en geest door gezond vegetarisch voedsel en yoga of meditatie.

Doelstelling

Uit de statuten:

In aanmerking nemende dat, de activiteiten van de stichting gebaseerd zullen zijn op de leringen van de Vedische geschriften, zoals deze werden onderricht door A.C. Bhaktivedanta Swami, geboren in 1896 en overleden in 1977, stichter van "International Society of Krishna Consiousness" (afgekort ISKCON), welke organisatie heden ten dage wordt vertegenwoordigd door de als hoogste spirituele autoriteit erkende Governing Body Commission (afgekort GBC), heeft de stichting ten doel:

 1. Het stelselmatig overdragen van geestelijke kennis onder brede lagen van de bevolking en het onderrichten van alle mensen in de technieken van het geestelijk leven met als doel de aantasting van de levenswaarden tegen te gaan en tot werkelijke eenheid en vrede te komen in wereld.
 2. Het uitdragen van het Krishna-bewustzijn, zoals dat uiteengezet wordt in de Bhagavad-gita en het Srimad-Bhagavatam.
 3. Het samenbrengen van de leden van de gemeenschap om hen dichter bij Krishna, het Opperwezen, te brengen, waardoor zowel bij de toegewijden als bij de rest van de mensheid het bewustzijn wordt ontwikkeld dat elke ziel een volkomen deeltje van God, van Krishna, is.
 4. Het voorgaan in en aanmoedigen tot sankirtan, het gemeenschappelijk chanten van de heilige namen van God, zoals aanbevolen in het onderricht van Sri Caitanya Mahaprabhu.
 5. Het vestigen van een heilige plaats, gewijd aan het transcendentale spel en vermaak van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Krishna, voor de leden en alle andere mensen.
 6. Het samenbrengen van de leden om een eenvoudigere en natuurlijkere levenswijze te propageren.
 7. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid
Het bestuur van Sri Krishna Dhaam geeft vrijwilligers geen beloning. Ook de bestuursleden ontvangen geen beloning. Onkosten kunnen, na overleggen van betalingsbewijzen, gedeclareerd worden.

Jaarverslag
De start van een nieuw jaar geeft aanleiding om even stil te staan bij het afgelopen jaar en bepaalde zaken te veranderen en te verbeteren in het nieuwe jaar.
Het jaar 2015 was een bijzonder jaar. We hebben een zeer succesvolle 21ste Ratha Yatra achter de rug, een succesvolle benefiet concert in het kader van de nieuwbouw, het verkrijgen van de bouwvergunning en de ondertekening van de gronduitgifte akte. Verder is binnen Sri Krishna Dhaam een heleboel organisatorische processen drastisch omgegooid voor een efficiëntere en vernieuwende aanpak. Wat goed ging hebben we behouden en wat niet heeft gewerkt geïnnoveerd.

Het jaar 2015 was een jaar van bouwen, samenwerken, leren, reflecteren en verfijnen om te komen tot een goed eindresultaat. Er komt een groot verantwoordelijkheid op ons af door het bouwen van een tempel. We gaan niet direct voor de totaaloplossing, maar voor een concrete aanpak rond 1 specifiek aandachtspunt om stap voor stap o.a. de toegang tot middelen te verzekeren, onzekerheden te reduceren en meer transparantie door te voeren. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten door Sri Krishna Dhaam in 2015 kunt u hier vinden:

2014 Festivals Calendar Sri Krishna Dhaam;
2014 Activiteiten Nieuwbouw Tempel Sri Krishna Dhaam

Financiële verantwoording
Saldo op 1 januari 2015: € 639,20
Totaal inkomsten: € 72.346,75
Totaal uitgaven: € 72.226,64
Saldo 31 december 2015: € 759,31